Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Promise to Our Planet 2024

March 21 @ 8:00 pm - 10:30 pm

Promise to Our Planet celebrates our shared progress on climate action and recommits us a community to advancing climate solution.

As we witness the far-reaching effects of climate change, from the retreat of Arctic ice to unprecedented heatwaves and ecological shifts, we acknowledge that we stand at a critical juncture. “At the Tipping Point” delves into the dynamics of complex systems, emphasizing that seemingly small efforts can spark monumental change, altering the fate of our planet. Our event is a collective call to action, encouraging each of us to be the small yet impactful changemakers who play a part in reaching the positive tipping point in climate change.

Join us for an enriching experience at our annual highlight event where we are privileged to present Davina Hurt, Chair of the Bay Area Air Quality Management District, and Dave Pine, Supervisor of San Mateo County District 1, as our 2024 Keynote Speakers, and Katie Rueff as Master of Ceremonies.

This celebration is more than just an event; it’s a convergence of knowledge, inspiration, and community. Be part of the movement as we come together to address the challenges our planet faces, share insights, and build a sustainable future. Act now, and let’s tip the scales towards a healthier and more resilient planet for generations to come.

Promise to Our Planet will be conducted in English with live interpretation available in Spanish and Vietnamese. Please indicate your preferred language when registering.

Pre-Event Activities:

Networking Reception
Electric Vehicle Expo
Foodtruck (by The Vegan Hood Chefs)
Indigenous Flora of Cooley Landing Learning Station (by Grassroots Ecology)
Induction Cooking Demo (with Acterra’s Chef-in-Residence Kelvin Briggs)
Youth Curriculum Activity (by Acterra’s Youth Program Manager, Lily de la Espriella)

Program:

Keynote Speaker: Davina Hurt (Chair of the Bay Area Air Quality Management District)
Presentation of the 2024 Champions of Promise Awards
Overview of Acterra’s Community-Based Programs
Closing Ceremony: Dave Pine (, Supervisor of San Mateo County District 1)
Youth Poet
And more!

Thank you to our Sponsors:

Promise Level
– Peter and Melanie Cross

Partner Level
– Star One Credit Union
– Bay Area Air Quality Management District
– Bill and Nancy Grove

Benefactor Level
– Peninsula Clean Energy

Community Partner
– Grassroots Ecology
– Arthur Keller

Supporter Level
– City of Hayward

_______________________________________________________________________________________________

A medida que presenciamos los efectos de largo alcance del cambio climático, desde el retroceso del hielo ártico hasta olas de calor sin precedentes y cambios ecológicos, reconocemos que nos encontramos en un punto crítico. “En el Punto de Inflexión” profundiza en la dinámica de los sistemas complejos, enfatizando que los esfuerzos aparentemente pequeños pueden desencadenar cambios monumentales, alterando el destino de nuestro planeta. Nuestro evento es un llamado colectivo a la acción, alentando a cada uno de nosotros a ser los pequeños pero impactantes agentes de cambio que juegan un papel en alcanzar el punto de inflexión positivo en el cambio climático.

Únase a nosotros para una experiencia enriquecedora en nuestro evento destacado anual, donde tenemos el privilegio de presentar a Davina Hurt, Presidenta del , Chair of the Bay Area Air Quality Management District, y a Dave Pine, Supervisor del Distrito 1 del Condado de San Mateo, como nuestros Oradores Principales de 2024, y a Katie Rueff como Maestra de Ceremonias.

Esta celebración es más que un simple evento; es una convergencia de conocimiento, inspiración y comunidad. Sea parte del movimiento mientras nos unimos para abordar los desafíos que enfrenta nuestro planeta, compartir ideas y construir un futuro sostenible. Actúe ahora, y ayudemos a inclinar la balanza hacia un planeta más saludable y resiliente para las generaciones futuras.

Actividades previas al evento:

Recepción de Networking

Expo de Vehículos Eléctricos

Camión de Comida (por The Vegan Hood Chefs)

Estación de Aprendizaje sobre la Flora Indígena de Cooley Landing (por Grassroots Ecology)

Demostración de Cocina de Inducción (con el Chef Residente de Acterra, Kelvin Briggs)

Actividad de Currículum Juvenil (por la Gerente del Programa Juvenil de Acterra, Lily de la Espriella)

Programa:

Orador Principal: Davina Hurt (Presidenta del , Chair of the Bay Area Air Quality Management District)

Ceremonia de Clausura: Dave Pine (Supervisor del Distrito 1 del Condado de San Mateo)

Presentación de los Premios 2024 Champions of Promise

Resumen de los Programas Comunitarios de Acterra

Poeta Juvenil

¡Y más!

Gracias a nuestros Patrocinadores:

Nivel Promesa

  • Peter y Melanie Cross

Nivel Socio

  • Star One Credit Union
  • Distrito de Gestión de Calidad del Aire del Área de la Bahía
  • Bill y Nancy Grove

Nivel Benefactor

  • Peninsula Clean Energy

    _______________________________________________________________________________________________

Như chúng ta chứng kiến những hậu quả sâu rộng của sự biến đổi khí hận, từ sự rút lui của băng tuyết ở Bắc Cực đến những đợt nắng nóng chưa từng có cùng sự thay đổi hệ sinh thái, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đang đứng ở bờ vực thời điểm quan trọng. “Tại Điểm Bùng Phát” đi sâu vào động lực của các hệ thống phứa tại, nhấn mạnh rằng những nỗ lực cho là nhỏ bé vẫn sẽ tạo ra những sự thay đổi to lớn, thay đổi số phận của hành tinh chúng ta. Sự kiện của chúng tôi là lời kêu gọi cho sự chung tay của tập thể, khuyến khích mỗi cá nhận chúng ta tuy là những cá thể nhỏ bé nhất nhưng có thể chung tay tạo ra sự thay đổi có tác động lớn, góp phần mang đến điểm bùng phát tích cực trong vấn đề biến đổi khí hậu.”

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có thêm trải nghiệm phong phú tại sự kiện nổi bật hàng năm này của chúng tôi, nơi chúng tôi được vinh dự giới thiệu Davina Hurt, Chủ Tịch Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh, và Dave Pine, Giám sát Viên của Quận Hạt San Mateo Quận 1, với tư cách là diễn giả chính của chúng tôi năm 2024, cùng với sự tham gia của Katie Rueff là Chủ Nghi Lễ.

Lễ kỷ niệm này không chỉ đơn thuần là một sự kiện; đó là sự hội tụ của kiến thức, cảm hứng, và cộng đồng. Hãy trở thành một phần của phong trào khi mà chúng ta sẽ cùng nhau nói lên những thách thức mà Trái Đất chúng ta đang phải đối mặt, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc, và xây dựng một tương lai bền vững. Hãy hành động ngay, và hướng tới một hành tinh khỏe mạnh và kiên cường hơn cho thế hệ mai sau.

Sự kiện Lời Hứa Với Hành Tinh của Chúng Ta sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh và được phiên dịch trực tiếp bằng Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt. Xin vui lòng cho biết ngôn ngữ ưu tiên của bạn khi đăng ký.

Hoạt Đông Trước Sự Kiện

Tiếp nhận / Kết nối khách

Triển lãm xe điện

Xe Bán Thức Ăn (bởi The Vegan Hood Chefs)

Hệ thực vật bản địa của Trạm học tập Cooley Landing (bởi Grassroots Ecology)

Thử Nghiệm Nấu Ăn Bằng Bếp Cảm Ứng (cùng Đầu Bếp trực thuộc Acterra Kelvin Briggs)

Chương Trình Giảng Dạy Thanh Thiếu Niên (bởi Giám Đốc Chương Trình Thanh Thiếu Niên của Acterra, Lily de la Espriella)

Diễn Giả: Davina Hurt (Chủ Tịch Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh)

Bản giới thiệu Những giải thưởng Champions of Promise năm 2024

Tổng quan về các Chương Trình Dựa Trên Công Động

Lễ Bế Mạc: Dave Pine (Giám sát viên của quận hạt San mateo Quận 1)

Và hơn thế nữa

Cấp Hứa Hẹn– Peter and Melanie Cross
Cấp Đối Tác: – Star One Credit Union- Bay Area Air Quality Management District – Bill and Nancy Grove
Cấp Nhà Hảo Tâm– Peninsula Clean Energy
Cấp Cộng Đồng– Grassroots Ecology- Arthur Keller
Cấp Người Hỗ Trợ– City of Hayward

Details

Date:
March 21
Time:
8:00 pm - 10:30 pm
Website:
https://www.eventbrite.com/e/promise-to-our-planet-2024-tickets-809421911727

Venue

Cooley Landing Education Center
2100 Bay Road
East Palo Alto, CA 94303 United States

Organizer

Acterra
Untitled Document

JACQUELINE ERICKSON

That SV Life Real Estate & Community
110 N 3rd St #20
San Jose, CA 95112

Realty Executives Silicon Valley
117 Bernal Rd Suite 70-638
San Jose, CA 95119

408.442.0909

408.612.5969

[email protected]

FIND THE HOME YOU LOVE